دوره فکر سالم جسم سالم

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۰۰۰ تومان / 12 ماه

  این دوره به صورت مجازی برگزار می‌شود و 27 وویس قدرتمند آموزشی در این دوره قرار می گیرد که حقایقی زیبایی را از خودتان برایتان آشکار می‌کند. حقایقی که طی قرن‌ها از شما مخفی کرده‌اند.

  این دوره روزنه‌‌ای است به سوی آسمانِ آرزوهای شما. در این دوره متوجه می‌شوید زندگی، عشق است و بهترین هدیۀ خداوند است. دیگر غم و غصه در زندگی شما جایگاهی ندارد و فقط عشق است و آرامش.

  تو در این دوره می آموزی

  دلیل ترس و نگرانی هایت را بشناسی و تعریف صحیحی از کار کردن روی خودت داشته باشی و باورهایی صحیح برای خودت میسازی.

  تو پاشنه های آشیل ات را می‌شناسی و با کارکردن روی آنها، نشتی های فرکانس‌های مثبتت را می‌بینی و تغییرات درست را در خودت به وجود می‌آوری، آنگاه بارهای اضافه ای را که با خودت حمل می کنی به راحتی از خودت جدا می‌کنی و آرزویت اینبار با سرعت به سمتِ تو حرکت میکند.

  دوره فکر سالم جسم سالم

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۰۰۰ تومان / 12 ماه