تغییر زندگی با تغییر پرسش

تمرین ۶۸ ثانیه

چالش آب

معنای واقعی توکل

قانون شصت و هشت ثانیه

نداشتن حس شنیدن صوت 

دلیل عدم استجابت دعا

جذب نابم

ارتباط ماه رمضان با قانون جذب

واکنش در برابر خیانت همسر

جذب همسر ایده آل

تقدیر  زیبا

مقابله با اوضاع منفی اقتصاد

بخشش گذشته

سوال متحول کننده زندگی

مواجهه با گرانی

مواجهه با مشکلات

آیا سحر وجود دارد

بی تابی در برابر نداشته ها

اعتماد به زمان بندی خداوند

صوت کنکوری ها

سیستم تقویمی دستیابی به اهداف

رسیدن به آرزوها

لذت نبردن از داشته ها

گیردادن

فال گرفتن ممنوع

غیبت و تاثیر آن بر چاکرا

متدین و دیندار واقعی کیست؟

چگونه هدفمان را رها کنیم؟

روش جذب کردن هدف خاص

آداب بخشش

چگونه استرس رسیدن به هدف را کم کنید

اگر به ۲۱ روز به هدف نرسیدیم چیکار کنیم؟

گنج لوتوس

خیانت یعنی چی؟